Політика

Політика у сфері якості, охорони здоров’я, безпеки праці та екологічного керування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат» єдине в Україні гірничо-металургійне підприємство з технологією прямої переробки (без збагачення) до 1,5 млн. тон окисленої нікелевої руди в рік і отримання більш 110 тис. тон феронікелю. Технологія переробки нікелевої руди включає: обпалювання шихти в трубчатих обертових печах, плавку гарячого огарку в руднотермічних електропечах на феронікель і рафінування феронікелю в кисневих конвертерах.

На підприємстві розроблена, документально оформлена, впроваджена і підтримується в робочому стані Інтегрована система управління, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO 45001:2018. Система дозволяє виконувати роботи якісно, екологічно та безпечно, згідно з вимогами міжнародних стандартів з врахуванням кращих світових практик.

Наша політика націлена на постійне зниження негативної дії виробничої діяльності на оточуюче середовище, підвищення результативності контролю, забезпечення здоров’я та захищеності працівників і населення від негативної дії виробництва, можливих аварій та їх наслідків.

Підприємство гарантує виконання всіх законодавчих, нормативно-правових та додатково добровільно прийнятих зобов’язань перед клієнтами і суспільством, зобов’язується постійно вдосконалювати інтегровану систему управління враховуючи контекст та встановлені цілі підприємства. Керівництво ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» бере на себе зобов’язання дотримуватись наступних  принципів діяльності:

  1. Якісне та своєчасне виконання  потреб замовника;
  2. Покращення стабільної роботи обладнання завдяки впроваджування та застосування  нових технологій та сучасного обладнання;
  3. Підвищення рівня промислової безпеки на підприємстві забезпеченням постійного контролю виробництва, а також створення безпечних умов праці;
  4. Скорочення викидів забруднюючих речовин, зниження обсягів розміщення відходів за рахунок впровадження нових екологічно безпечних технологій, матеріалів і підвищення рівня автоматизації;
  5. Інформування та підтримка внутрішніх і зовнішніх зв’язків, в тому числі активного діалогу з зацікавленими сторонами з питань якості, екології, охорони здоров’я та безпеки праці;
  6. Проведенняперіодичного навчання працівників підприємства і підвищення рівня їх ціїкомпетенції.

Приймаючи дану Політику, комбінат ставить завдання постійно розвивати і вдосконалювати інтегровану систему управління якості, охорони здоров’я та безпеки праці, охорони навколишнього середовища як інструмент реалізації принципів і зобов’язань цієї Політики, а також створювати атмосферу в колективі, в якій всі працівники будуть розділяти прихильність забезпечення якості робіт, охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища на робочих місцях в незалежності від їх віросповідання, соціального статусу, національності та особистих життєвих пріоритетів.

Керівництво ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» бере на себе відповідальність за реалізацію даної політики на всіх організаційних рівнях та структурних підрозділах підприємства.