Політики

Політики

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд для задоволення потреб міжнародного ринку, гарантує раціональне використання ресурсів і енергії, які дозволяють досягати довгострокові цілі, починаючи з вищого керівництва приймає дану Політику у сфері захисту Прав Людини.

ЦІЛЬ

Дана Політика є основою для планування і реалізації стратегічних і оперативних цілей ПФК у сфері захисту Прав Людини відповідно до Керівних принципів підприємницької діяльності в аспекті Прав Людини, принципів Сталого Розвитку, принципів ESG, національного законодавства. ПФК зобов’язується дотримуватись всіх Прав Людини, визнані в Міжнародному біллі Прав Людини, включаючи Загальну декларацію Прав Людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, а також Декларацію Міжнародної організації праці про основоположні принципи і права у сфері праці.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика поширюється на всіх співробітників і всі бізнес-процеси Комбінату, а також на всіх підрядників, що працюють під прямим керівництвом ПФК.

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Слідуючи стратегічним пріоритетам розвитку, Комбінат встановлює наступні цілі і цінності у сфері захисту Прав Людини:

 • запобігати або сприяти запобіганню несприятливого впливу на Права Людини;
 • запобігати або пом’якшувати несприятливий вплив на Права Людини, який безпосередньо пов’язаний з діяльністю ПФК або унаслідок ділових стосунків Комбінату, навіть, якщо він безпосередньо не сприяв такій дії;
 • робити позитивний внесок в просування захисту прав всіх людей, включаючи вразливі групи. У випадку, якщо ПФК несприятливо впливає на Права Людини або сприяє такому впливу, то Комбінат забезпечує відповідні засоби правового захисту або співпрацює в цих процесах;
 • поважати права кожного індивіда і не допускати дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, майнового положення, обставин народження або інших обставин;
 • забезпечувати безпеку і сприятливе для здоров’я середовище на робочому місці, що відповідає всім встановленим вимогам в даній сфері;
 • підтримувати заборону на використання дитячої і примусової праці;
 • визнавати свободу об’єднань і свободу слова, а також поважати людську гідність;
 • усувати будь-які негативні впливи на місцеві співтовариства, що пов`язані з діяльністю Комбінату;
 • підтримувати в ПФК культурне різноманіття.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Бізнес-процес «Директорське управління» приймає на себе зобов’язання з дотримання вимог даної Політики і виділенню необхідних для цього ресурсів.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

Робота Комбінату у сфері Прав Людини ґрунтується на наступних принципах, що відображені у внутрішній нормативній документації:

 • забезпечення обізнаності внутрішніх і зовнішніх Зацікавлених Сторін про ключові принципи дотримання Прав Людини шляхом інформування про дієвість Політики і її актуальних версій, а також проведення відповідного навчання;
 • просування культури пошани і захисту Прав Людини між співробітниками, директорами, посадовими особами, бізнес-процесами, а також підрядниками за допомогою внесення пункту про дотримання Прав Людини в контрактах між Комбінатом і партнерами по бізнесу;
 • організація процесу оцінки стану і моніторингу Прав Людини з метою виключення негативних наслідків, що виникають в ході реалізації бізнес-діяльності Комбінату, у тому числі дотримання підрядниками і постачальниками аналогічних стандартів в області Прав Людини;
 • проведення оцінки прямого впливу ПФК на Права Людини, що проводиться через регулярні проміжки часу, з врахуванням динаміки змін внутрішнього і зовнішнього контексту;
 • взаємодія зі всіма Зацікавленими Сторонами для оцінки та інформування про впливи;
 • забезпечення роботи системи зворотного зв’язку для того, щоб отримувати, об’єктивно оцінювати і реагувати на заяви і запити в області Прав Людини від будь-якої Зацікавленої Сторони;
 • інтеграція результатів проведеної оцінки впливу ПФК на Права Людини в процес ухвалення рішень для впровадження відповідних заходів, а також забезпечення ефективної роботи даного інструменту і його постійне поліпшення.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Рівень результативності і ефективності роботи у сфері захисту Прав Людини контролюється через:

 • зовнішні інспекції з боку державних контролюючих органів на відповідність вимогам законодавства;
 • систему аудиторських перевірок на різних рівнях і здобуття зворотного зв’язку від всіх Зацікавлених Сторін;
 • визначення, вимір і моніторинг ключових показників ефективності у сфері захисту Прав Людини.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

ПФК використовує наступні принципи звітності у сфері захисту Прав Людини:

 • підготовка звіту про Сталий Розвиток;
 • підготовка періодичних звітів про результати діяльності з конкретними показниками відповідності;
 • підготовка стратегічних звітів в рамках дотримання принципів Сталого Розвитку та ESG;
 • надання інформації по запиту Зацікавлених Сторін.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Один з найважливіших принципів ІСМ ПФК ‒ це постійне поліпшення діяльності Комбінату в рамках циклу управління. Щоб поліпшити здатність реагувати на змінні внутрішні і зовнішні чинники, а також для створення нових можливостей у сфері захисту Прав Людини, Комбінат слідує наступним принципам:

 • забезпечення постійного підвищення результативності системи менеджменту;
 • залучення персоналу до забезпечення результативності і постійного поліпшення системи менеджменту;
 • здійснення заходів за результатами внутрішніх і зовнішніх аудитів, а також на підставі інформації, отриманої від Зацікавлених Сторін;
 • здійснення внутрішнього і зовнішнього зворотного зв’язку, збору відгуків від Зацікавлених Сторін, аналізу результатів для відображення в майбутніх стратегіях;
 • затвердження чітких повноважень і відповідальності працівників всіх рівнів за дотримання вимог даної Політики;
 • управління людськими ресурсами і організації ефективної роботи за рахунок вживання сучасних методів мотивації, регулярного навчання, оцінки співробітників відповідно до принципів даної Політики.

Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд для задоволення потреб міжнародного ринку, гарантує раціональне використання ресурсів і енергії, які дозволяють досягати довгострокові цілі, починаючи з вищого керівництва приймає дану Політику протидії корупції.

ЦІЛЬ

Дана Політика є основою для планування і реалізації стратегічних і оперативних цілей ПФК із запобігання всіх форм корупції, на підставі державних законодавчих вимог, принципів ESG, а також в рамках виконання десятого принципу Глобального Договору ООН– «Ділові кола повинні протистояти всім формам корупції, включаючи здирство і хабарництво».

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Виконання даної Політики носить обов’язковий характер для всіх співробітників і бізнес-процесів, а також рекомендаційний характер для всіх контрагентів при взаємодії з ПФК.

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Слідуючи стратегічним пріоритетам розвитку, ПФК встановлює наступні цілі і цінності з протидії корупції:

 • протистояння корупції в будь-яких формах і проявах при здійсненні поточної діяльності і стратегічних проєктів, у тому числі при взаємодії з працівниками Комбінату, дирекцією, акціонерами, контрагентами, представниками третіх осіб і органів влади, політичних партій та іншими особами;
 • інтеграція антикорупційних принципів в процес управління, а також впровадження ефективного механізму мінімізації ризику залучення Комбінату та її співробітників в корупційну діяльність;
 • формування культури етичної поведінки і припинення будь-яких проявів корупції, а також зміцнення лояльності співробітників по відношенню до Комбінату;
 • формування у співробітників Комбінату, контрагентів, інвесторів та інших Зацікавлених сторін єдиного розуміння принципів даної Політики;
 • регулярна оцінка ризиків корупційних дій;
 • запобігання і врегулювання конфліктів інтересів;
 • визначення чіткої позиції Комбінату з приводу відмови у фінансовій підтримці політичним кампаніям, партіям, кандидатам або пов’язаним з ними організаціям;
 • впровадження в практику щоденної роботи Комбінату чітко встановленої схеми взаємодії і комунікації при інцидентах, пов’язаних з корупційною діяльністю;
 • встановлення чітких повноважень і відповідальності за здійснення принципів діяльності Комбінату в сфері протидії корупції, а також забезпечення виконання дисциплінарних заходів і процедур, передбачених державним законодавством у випадках виявлення корупційних правопорушень.

Цінності Комбінату в сфері боротьби з корупцією:

 • чесність – добросовісне виконання діяльності без приховання інформації;
 • прозорість – ухвалення рішень і виконання заходів відповідно до державного законодавства і прийнятих внутрішніх норм, надання звітів про антикорупційну діяльність Зацікавленим сторонам;
 • лояльність і непідкупність – прихильність взятим зобов’язанням і принципам, як особистого характеру, так і в рамках діяльності Комбінату.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Бізнес-процес «Директорське управління» приймає на себе зобов’язання з дотримання вимог даної Політики і виділенню необхідних для цього ресурсів.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

Діяльність Комбінату по боротьбі з корупцією вибудовується згідно наступних принципів:

 • легітимності, за допомогою відповідності антикорупційних заходів, що реалізовуються, державному законодавству, ратифікованим міжнародним договорам та іншим нормативно-правовим актам у сфері протидії корупції, що застосовуються до Комбінату;
 • особистого прикладу керівництва, ключова роль якого полягає в інтеграції принципів боротьби з корупційними діями у всі процеси Комбінату;
 • ухвалення рішень на підставі фактів і аналізу інформації, отриманої із встановлених каналів комунікації;
 • залученості та поінформованості працівників про положення антикорупційних заходів, прийнятих в ПФК;
 • ефективності і відповідності антикорупційних процедур до ризику корупції, з дотриманням Прав Людини;
 • прозорості за допомогою інформування Зацікавлених сторін про прийнятих в ПФК антикорупційних заходів ведення діяльності;
 • відповідальності і невідворотності покарання працівників незалежно від посади, стажу роботи та інших умов, в разі здійснення ними корупційних дій.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Рівень результативності і ефективності роботи Комбінату з протидії корупції контролюється через:

 • зовнішні інспекції з боку державних контролюючих органів на відповідність вимогам законодавства;
 • систему аудиторських перевірок на різних рівнях і здобуття зворотного зв’язку від всіх Зацікавлених сторін;
 • визначення, вимір і моніторинг ключових показників ефективності у сфері роботи з протидії корупції;
 • облік перевірок, що проводяться третіми особами і державними контролюючими органами;
 • облік погодження і відмови в укладанні угод, на підставі встановленої процедури з вибору контрагентів, з описом причин.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

В області боротьби з корупцією Комбінат керується наступними принципами звітності:

 • фактичними показниками ефективності та їх зіставлення плановим цілям;
 • обліком всіх інцидентів, пов’язаних з корупційними діями, і проведенням аналізу причин з наданням звітів всім Зацікавленим сторонам згідно із запитом;
 • відповідністю внутрішній нормативній документації, що застосовуються в ПФК, державному законодавству та міжнародним стандартам звітності, а також принципам Глобального договору.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Один з найважливіших принципів ІСМ ПФК ‒ це постійне поліпшення діяльності Комбінату в рамках циклу управління. Для підвищення показників результативності і здатності реагувати на зміну внутрішнього і зовнішнього контексту, а також створення нових можливостей в області боротьби з корупцією, Комбінат слідує наступним принципам:

 • постійне вдосконалення форм і методів роботи, вивчення кращих практик сучасного бізнесу в сфері боротьби з корупцією;
 • виявлення ризиків корупційної діяльності, глибокий аналіз і знаходження корінних причин виникнення ризиків та невідповідностей, впровадження планів коригувальних заходів з їх усунення;
 • здійснення статистичного обліку і аналізу закупівель в цілях раціонального планування закупівельної діяльності, припинення неефективних закупівельдля проєктів, що реалізуються, і коригування методології закупівельної діяльності;
 • формування у працівників Комбінату особистої відповідальності за виконання вимог даної Політики.

Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд для задоволення потреб міжнародного ринку, гарантує раціональне використання ресурсів і енергії для досягнення своїх довгострокових цілей, починаючи з вищого керівництва приймає дану Політику в області Сталого розвитку.

ЦІЛЬ

Ціль цієї Політики ‒ це формування позиції ПФК з питань Сталого розвитку та її доведення до Зацікавлених сторін, інтеграція аспектів Сталого розвитку в систему управління Комбінату та нефінансової звітності, зміцнення репутації ПФК як відповідального бізнес-партнера.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика поширюється на всі бізнес-процеси Комбінату. Політика обов’язкова до виконання всіма працівниками і контрагентами при взаємодії з ПФК.

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Слідуючи стратегічним пріоритетам розвитку, Комбінат зобов’язується:

 • створювати і підтримувати ефективну і прозору систему взаємодії із Зацікавленими сторонами;
 • забезпечувати безпеку працівників Комбінату, персоналу, контрагентів і населення при здійсненні діяльності ПФК;
 • сприяти соціально-економічному розвитку регіонів присутності Комбінату і країни в цілому;
 • сприяти професійному зростанню працівників Комбінату;
 • мінімізувати негативний вплив діяльності Комбінату на навколишнє середовище, місце життєдіяльності людини та забезпечити постійне поліпшення управління виробничим середовищем;
 • ефективно і раціонально використовувати природні ресурси;
 • впроваджувати інновації та сталі технології на всіх етапах діяльності Комбінату;
 • підтримувати Інтегровану систему менеджменту відповідно до міжнародних стандартів систем управління.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Бізнес-процес «Директорське управління» приймає на себе зобов’язання з організації контролю та дотримання положень даної Політики, а також виділення необхідних для цього ресурсів.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

Діяльність Комбінату в області Сталого розвитку побудована на наступних основних принципах:

 • Дотримання вимог законодавства та інших зобов’язань, прийнятих ПФК. Комбінат діє у суворій відповідності до державного законодавства, в своїй діяльності притримується Цілей в області Сталого розвитку ООН, принципів Глобального договору ООН, Керівних принципів підприємницької діяльності в аспекті прав людини, принципів ESG, а також прагне відповідати кращій світовій практиці в області Сталого розвитку.
 • Комунікація, облік інтересів та очікувань Зацікавлених сторін. Комбінат на регулярній основі веде комунікацію, а також виявляє інтереси та очікування Зацікавлених сторін та аналізує їх. У процесі своєї діяльності ПФК прагне отримати зворотний зв’язок для ухвалення рішень, направлених на дотримання балансу інтересів усіх Зацікавлених сторін.
 • Дотримання Прав Людини.Комбінат визнає недоторканність Прав Людини і прагне до недопущення будь-яких форм їх порушення.
 • Інтеграція принципів Сталого розвитку на щоденну діяльність Комбінату.ПФК прагне вести свою діяльність на підставі принців Сталого розвитку, що досягається шляхом підвищення свідомості працівників та інтеграції принципів Сталого розвитку у стратегічний та оперативний цикли управління.
 • Розуміння та прийняття до уваги регіональної специфіки.Діяльність підприємства в області Сталого розвитку ведеться з урахуванням соціально-економічних, природних і культурних особливостей регіонів присутності.
 • Управління ризиками. Діяльність Комбінату з управління ризиками спрямована на постійну ідентифікацію та оцінку ризиків на різних організаційних рівнях ПФК, у різних структурних підрозділах та бізнес-процесах, за допомогою здійснення комплексу регулярних заходів з управління ризиками.
 • Інформаційна прозорість. Комбінат прагне до підвищення інформованості Зацікавлених сторін про всі аспекти своєї діяльності та забезпечення достовірності, змістовності, актуальності та оперативності наданої їм інформації.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Рівень результативності та ефективності роботи в області Сталого розвитку контролюється через:

 • зовнішні інспекції з боку державних контролюючих органів на відповідність вимогам законодавства;
 • систему аудиторських перевірок на різних рівнях та отримання зворотного зв’язку від усіх Зацікавлених сторін;
 • визначення, вимірювання та моніторинг ключових показників ефективності в області Сталого розвитку.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

Компанія використовує такі принципи звітності в області Сталого розвитку:

 • щорічна підготовка Звіту зі Сталого розвитку;
 • щорічна підготовка Повідомлень про досягнутий прогрес (ПДП) у рамках ініціативи Глобального договору ООН;
 • складання звітності на підставі результатів аналізу внутрішнього та зовнішнього зворотного зв’язку, а також відгуків від Зацікавлених сторін.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Один з найважливіших принципів Сталого розвитку Комбінату – це принцип постійного поліпшення в рамках циклу управління. Щоб покращити здатність реагувати на зміни внутрішніх та зовнішніх факторів контексту, а також для створення нових можливостей в області вдосконалення корпоративного управління, екологічної та соціальної відповідальності, створення безпечних умов праці, ПФК дотримується наступних принципів:

 • забезпечення постійного підвищення результативності Інтегрованої системи менеджменту;
 • залучення персоналу у забезпечення результативності та постійне поліпшення Інтегрованої системи менеджменту;
 • здійснення заходів за результатами внутрішніх та зовнішніх аудитів, а також на підставі інформації, одержаної від Зацікавлених сторін;
 • затвердження чітких повноважень та відповідальності працівників усіх рівнів за дотримання вимог даної Політики;
 • управління людськими ресурсами, організація ефективної роботи за рахунок застосування сучасних методів мотивації, регулярного навчання, оцінки працівників.

Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд для задоволення потреб міжнародного ринку, гарантує раціональне використання ресурсів і енергії для досягнення своїх довгострокових цілей, починаючи з вищого керівництва приймає дану Політику в області корпоративної етики.

ЦІЛЬ

Політика в області корпоративної етики (далі – Політика) визначає принципи, підходи, види діяльності і основні пріоритети відносно корпоративної етики та ділового спілкування для досягнення оперативних і стратегічних цілей ПФК при дотриманні балансу інтересів всіх Зацікавлених сторін, з урахуванням виконання принципів Сталого розвитку в області екологічної та соціальної відповідальності, а також корпоративного управління.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика поширюється на всі бізнес-процеси Комбінату. Політика обов’язкова до виконання всіма працівниками і контрагентами при взаємодії з ПФК.

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Комбінат встановлює наступні цілі і цінності в області корпоративної етики:

 • довгостроковий Сталий розвиток;
 • розвиток єдиної корпоративної культури, заснованої на високих етичних стандартах, професіоналізмі і підтримці атмосфери довіри, взаємної пошани і порядності як усередині колективу, так і в стосунках з діловими партнерами, державними органами, громадськістю, іншими Зацікавленими сторонами;
 • чесність і усвідомлення співробітниками персональної відповідальності перед колективом Комбінату за виконання своїх посадових обов’язків;
 • підвищення і збереження довіри до Комбінату з боку ділового співтовариства, зміцнення репутації як відкритого і чесного учасника ринку.
 • Побудова законних і стабільних партнерських стосунків зі всіма Зацікавленими сторонами на основі дотримання державного законодавства, договірних та інших зобов’язань;
 • збереження і нарощування виробничого, кадрового, технічного та іншого потенціалу ПФК.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Бізнес-процес «Директорське управління» приймає на себе зобов’язання за результативність та постійне поліпшення в області корпоративної етики, відповідність Комбінату вимогам, що застосовуються до нього, та забезпечення необхідних для цього ресурсів.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

Слідуючи стратегічним цілям, для підтримання корпоративної етики, Комбінат вважає  основоположними наступні принципи, на яких вибудовує свою діяльність:

 • Пріоритет життя і здоров’я працівників. Працівники Комбінату – основна цінність і один з головних чинників успішного розвитку ПФК. При веденні бізнесу Комбінат в першу чергу керується пріоритетом життя і здоров’я працівників по відношенню до виробничої діяльності.
 • Сталий розвиток. Комбінат прагне забезпечувати та зберігати у довгостроковій перспективі сприятливий соціально-економічний клімат та здорове природне середовище у регіоні, створюючи робочі місця та покращуючи умови життя місцевого населення, забезпечуючи податкові надходження до бюджетів різних рівнів відповідно до вимог державного законодавства, інвестуючи в соціальну інфраструктуру і захищаючи навколишнє середовище в зонах впливу. Комбінат прагне сприяти досягненню Цілей Сталого розвитку, що являється елементом Програми розвитку ООН, при цьому попереджуючи та мінімізуючи можливі негативні наслідки своєї діяльності.
 • Соціальна відповідальність. Слідуючи стратегії відповідального ведення бізнесу, ПФК планомірно проводить роботу з вирішення соціально значущих завдань на всіх територіях зони впливу. Комбінат, будучи соціально-відповідальним, надає благодійну допомогу, бере участь у підтримці та розвитку інфраструктури, проводить соціально-відповідальну політику у сфері зайнятості та соціального партнерства.
 • Екологічна сталість. Досягнення високих показників ефективності для Комбінату нерозривно пов’язане з раціональним природокористуванням і неухильним дотриманням вимог природоохоронного законодавства та міжнародних угод в області охорони навколишнього середовища. Усвідомлюючи свою відповідальність перед майбутніми поколіннями, ПФК прагне мінімізувати вплив на довкілля і, у випадку виникнення інцидентів, приймає заходи з усунення негативного впливу.
 • Дотримання етики комерційної поведінки.Комбінат зобов’язався суворо  дотримуватись міжнародних антимонопольних угод і законів про конкуренцію, уникати будь-якої поведінки, яка може бути розцінена як незаконна. ПФК не приймає участі і не підтримує  участь своїх партнерів в будь-яких офіційних або неофіційних дискусіях, угодах, домовленостях, проєктах або операціях із справжніми або потенційними конкурентами, що відносяться до ціноутворення, умовам торгівлі або ціновим пропозиціям, розподілу ринків, розподілу покупців або будь-якій іншій діяльності, яка обмежує або могла б обмежити вільну і відкриту конкуренцію.
 • Моральність. Дотримуючись свого призначення, Комбінат здійснює свою діяльність на основі чесності та справедливості, шанобливості та порядності. Для діяльності Комбінату неприйнятні нехтування принципами та цінностями ПФК та прагнення результату будь-якою ціною.
 • Захист персональних та конфіденційних даних. Збирання, зберігання, використання або передача третім особам персональних даних повинні здійснюватися лише у відповідності до законодавчих вимог та завжди у ввічливій  манері до працівників. Комбінат зобов’язується не розголошувати та не передавати третім особам комерційну інформацію про своїх партнерів, а також особисту інформацію про інші зацікавлені сторони, якщо це не відповідає вимогам законодавства та/або без отримання їхньої згоди на це.
 • Партнерство. ПФК формує, підтримує і високо цінує довгострокову і взаємовигідну співпрацю. Комбінат підтримує в трудових колективах дух партнерства і колективізму, мотивує працівників на досягнення високих результатів праці.
 • Законність. Вся діяльність Комбінату ґрунтується на дотриманні вимог державного законодавства. Комбінат суворо дотримується букви закону і вважає недопустимими для себе будь-які компроміси в правовому аспекті. Комбінат веде моніторинг законодавства у всіх сферах своєї діяльності, що дозволяє своєчасно реагувати на його зміни і, у разі потреби, коригувати порядок здійснення господарських операцій.
 • Відкритість бізнесу та здійснення співпраці з метою запобігання корупції. Комбінат інформує співробітників, контрагентів, органи державної влади та місцевого самоврядування про прийняті в Комбінаті антикорупційні стандарти ведення бізнесу, зокрема, шляхом опублікування даної Політики, Політики протидії корупції та у відповідному розділі Звіту зі Сталого розвитку на сайті ПФК, а також надання необхідної інформації на запити зацікавлених сторін. З метою запобігання корупції, припинення та розслідування корупційних правопорушень Комбінат відкритий для співпраці з уповноваженими правоохоронними державними органами.
 • Механізми зворотного зв’язку та просування каналів комунікації для повідомлень про порушення. ПФК надає канали зв’язку для своїх співробітників, для співробітників контрагентів, а також для інших зовнішніх зацікавлених сторін, для повідомлень про випадки порушення Прав Людини, випадків корупційних порушень та випадків невиконання Політик Комбінату . ПФК гарантує збереження конфіденційності контакту та джерел інформації, не переслідування та відсутність репресій за повідомлення про порушення.

Діяльність керівництва Комбінату для підтримання корпоративної етики здійснює з урахуванням:

 • дотримання законодавства, внутрішніх нормативних документів ПФК, угод та трудових договорів;

⁻забезпечення безпеки праці та умов, що відповідають вимогам охорони та гігієни праці;

 • недопущення стосовно працівників Комбінату будь-яких проявів дискримінації, утиску та/або домагання за ознаками статі, раси, національності, мови, походження, майнового, соціального та посадового становища, віку, місця проживання, ставлення до релігії, політичних переконань, належності до громадських об’єднань, а також інших обставин;
 • доведення до працівників Комбінату затверджених цілей та ключових показників для того, щоб підлеглі чітко розуміли сенс і свою роль у їх вирішенні;
 • створення атмосфери відкритості у діловому спілкуванні, забезпечення організації праці, що сприяє ефективній взаємодії співробітників Комбінату та досягнення поставлених цілей для задоволення потреб працівників;
 • делегування підлеглим необхідних повноважень та надання їм самостійності, побудова відносин із підлеглими як з однодумцями;
 • проявів відкритості до конструктивної критики, поваги думки колег;
 • поваги до права працівників Комбінату на участь у профспілковій діяльності (свободи асоціацій та колективних переговорів);
 • мотивування працівників Комбінату до дотримання норм корпоративної етики;
 • підтримки ініціатив, спрямованих на розвиток високої корпоративної культури Комбінату, включаючи вдосконалення заходів щодо запобігання та протидії корупції, та контроль за їх реалізацію.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Ефективність роботи в ПФК, в області корпоративної етики, контролюється за допомогою:

 • механізмів зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін;
 • зовнішнього та внутрішнього аудитів на різних рівнях.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

Комбінат використовує такі принципи звітності в області  Сталого розвитку:

 • щорічна підготовка Звіту зі Сталого розвитку;
 • щорічна підготовка Повідомлень про досягнутий прогрес (ПДП) у рамках ініціативи Глобального договору ООН;
 • складання звітності на підставі внутрішнього та зовнішнього зворотного зв’язку, а також відгуків від Зацікавлених сторін.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Один з найважливіших принципів нашої Інтегрованої системи менеджменту – постійне поліпшення діяльності Комбінату в рамках циклу управління.

Для підвищення показників результативності та здатності реагувати на зміну внутрішнього та зовнішнього контексту і створення нових можливостей в області дотримання корпоративної етики, ПФК слідує наступним принципам:

 • зобов’язання керівництва забезпечувати відповідність та постійне підвищення результативності інтегрованої системи менеджменту;
 • залучення та підтримка зусиль персоналу в забезпеченні результативності системи менеджменту якості, а також розробки і впровадження проєктів щодо покращення системи;
 • здійснення заходів за результатами внутрішніх та зовнішніх аудитів, а також щодо зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін.

Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд для задоволення потреб міжнародного ринку, гарантує раціональне використання ресурсів і енергії, які дозволяють досягати довгострокові цілі, починаючи з вищого керівництва Комбінат приймає дану Політику управління ризиками.

ЦІЛЬ

Дана Політика є складовою як оперативного, так і стратегічного управління цілями Комбінату, що включає розробку та реалізацію стратегії та спрямована на визначення загальнокорпоративних принципів та підходів Комбінату в сфері управління ризиками.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика є обов’язковою для дотримання всіма працівниками та контрагентами при взаємодії з Комбінатом.

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ (ЗАЯВИ)

Дотримуючись стратегічних та оперативних пріоритетів розвитку, Комбінат зобов’язується:

 • виявляти ризики, здатні вплинути на досягнення цілей діяльності ПФК: стратегічних, операційних, цілей у сфері сталого розвитку (ESG), а також керувати даними ризиками;
 • формувати корпоративну культуру управління ризиками, розвивати ризик-орієнтований підхід, що передбачає прийняття рішень у рамках фінансово-господарської діяльності з урахуванням ризиків;
 • впроваджувати та вдосконалювати процеси та процедури управління ризиками та внутрішнього контролю, у т. ч. процесів виявлення, оцінки, попередження та мінімізації ризиків та ризик-факторів, а також врегулювання наслідків ризиків, що реалізувалися.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Бізнес-процес «Директорське управління» бере на себе зобов’язання за результативність та постійне поліпшення системи управління ризиками, її відповідність застосовним до неї вимогам та забезпечення необхідних для цього ресурсів.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

Порядок роботи Комбінату вибудовується за такими принципами:

 • Інтегрованість діяльності з управління ризиками– невід’ємна частина корпоративного управління, що інтегрована в стратегічне та операційне управління на всіх рівнях, що охоплює всі підрозділи та працівників при здійсненні ними своїх функцій у рамках будь-яких бізнес-процесів та напрямків діяльності Комбінату;
 • Комплексність. Регламентація управління агрегованим ризиком поширюється на весь Комбінат;
 • Безперервність. Комплекс впорядкованих процедур управління ризиками є циклічним процесом, що безперервно реалізується;
 • Об’єктивність. Розкриття інформації про ризики, що реалізувалися, перед керівництвом ПФК проводиться чесно та об’єктивно;
 • Економічнадоцільність. Система управління ризиками відповідає розміру, організаційній структурі, стратегії та цілям Комбінату. У процесі управління ризиками враховується розумний баланс витрат на управління ризиками та сукупного впливу ризиків на Комбінат з урахуванням тяжкості та ймовірності ризиків;
 • Відповідальність. Управління ризиками входить у сферу відповідальності всіх структурних підрозділів, органів управління та працівників Комбінату.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Рівень результативності та ефективності функціонування системи управління ризиками Комбінату контролюється за допомогою:

 • управління ризиками на рівні бізнес-процесів та за безпосередньої участі вищого керівництва;
 • одержання зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін;
 • відстеження заходів щодо управління ризиками за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення;
 • системи зовнішніх та внутрішніх аудитів різних рівнів.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

У своїй діяльності ПФК керується наступним принципом звітності:

 • підготовка щомісячних, піврічних та річних звітів за результатами виконання заходів з управління ризиками, включаючи Топ ризики Комбінату.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Один з найважливіших принципів нашої Інтегрованої системи менеджменту – це  постійне поліпшення діяльності Комбінату в рамках циклу управління.

Для підвищення показників результативності та здатності реагувати на зміну внутрішнього та зовнішнього контексту та створення нових можливостей ПФК слідує наступним принципам:

 • зобов’язання керівництва забезпечувати відповідність та постійне підвищення результативності інтегрованої системи менеджменту;
 • залучення та підтримка зусиль персоналу у забезпечення результативності системи менеджменту якості та розробку та впровадження проєктів щодо покращення системи;
 • здійснення заходів за результатами внутрішніх та зовнішніх аудитів, а також щодо зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін.

Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд. Технологія переробки нікелевої руди включає: випалення шихти в трубчастих обертових печах, плавку гарячого огарку в руднотермічних електропечах на феронікель і рафінування феронікелю в кисневих конвертерах.

ЦІЛЬ

Ціллю Політики Системи екологічного менеджменту (далі – Політика) ПФК в сфері екології ‒ є виконання природоохоронного законодавства і забезпечення екологічної безпеки Комбінату, включаючи відповідальне використання природних ресурсів, відповідно до міжнародних стандартів у сфері Сталого розвитку.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дія даної Політики поширюється на всі бізнес-процеси ПФК.

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Співробітники ПФК на всіх організаційних рівнях повинні усвідомлювати важливість відповідального підходу до питань охорони навколишнього природного середовища, збереження іміджу підприємства і вважати своєю головною метою забезпечення задоволеності потреб замовника при зниженні шкідливого впливу на довкілля з дотриманням всіх норм і вимог екологічної безпеки виробничих процесів.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Керівник БП «Система екологічного менеджменту» відповідальний за реалізацію даної Політики. Керівництво і персонал Комбінату здійснюють свою діяльність з урахуванням прийнятої Політики, що є основою для постановки екологічних цілей та функціонування системи екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

Для досягнення цілей, починаючи з вищого керівництва, ми дотримуємося наступних принципів:

 • управління екологічними аспектами, знижуючи і пом’якшуючи екологічний вплив, виконуючи вимоги державного законодавства і міжнародних стандартів, у тому числі, принципів ESG в частині екологічних аспектів, з метою постійного поліпшення екологічного показника і досягаючи енергоефективності у всіх процесах Комбінату;
 • забезпечення моніторингу, виміру, аналізу і оцінки екологічних показників;
 • відповідального використання природних ресурсів, управління відходами, що  досягається за сприяння всіх співробітників;
 • розробки проєктів і заходів, які допомагають вирішувати екологічні проблеми і виконання заходів для збереження біорізноманіття;
 • сприяння екологічній обізнаності наших співробітників і місцевих громад в зоні впливу Комбінату;
 • забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій, які потенційно можуть впливати на довкілля, своєчасного реагування і мінімізування їх можливих наслідків;
 • розгляду і своєчасного реагування на звернення, що стосуються:
 • екологічних питань, від громадських організацій, державних органів і інших Зацікавлених сторін;
 • постійного вдосконалення системи екологічного менеджменту для поліпшення показників екологічної діяльності;
 • постійного вдосконалення системи екологічного менеджменту для поліпшення показників екологічної діяльності;
 • обережності, ефективного управління екологічними ризиками, використання ризик-орієнтованого підходу при плануванні і реалізації виробничої діяльності.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

На Комбінаті здійснюється контроль за допомогою:

 • зовнішніх перевірок Органами державного контролю на предмет виконання законодавчих вимог;
 • внутрішніх перевірок на предмет контролю і моніторингу параметрів повітря, ґрунту, води під час всієї виробничої діяльності Комбінату, відповідно до Законодавчих вимог;
 • побудованої системи аудитів різних рівнів, а також одержання зворотного зв’язку від всіх Зацікавлених сторін.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

Приймаючи дану Політику, бізнес-процес «Система екологічного менеджменту», дотримується принципів звітності, які відповідають:

 • законодавчим вимогам України;
 • міжнародним стандартам ISO 9001; ISO 14001;
 • ESG в частині екологічних аспектів, та іншим міжнародним стандартам у сфері Сталого розвитку;

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Керівництво Комбінату бере на себе зобов’язання з постійного поліпшення і підвищення результативності системи екологічного менеджменту.

Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд. Технологія переробки нікелевої руди включає: випалення шихти в трубчастих обертових печах, плавку гарячого огарку в руднотермічних електропечах на феронікель і рафінування феронікелю в кисневих конвертерах.

ЦІЛЬ

Дана Політика є основою для планування і реалізації стратегічних і оперативних цілей ПФК в області Системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001, державного законодавства, вимог Зацікавлених сторін, формалізації єдиних підходів при реалізації діяльності Комбінату, моніторингу основних показників і досягненні цілей.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Виконання даної Політики носить обов’язковий характер для всіх співробітників і бізнес-процесів, а також рекомендаційний характер для всіх контрагентів при взаємодії з ПФК.

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Нашими стратегічними цілями в області якості є:

 • підвищення ефективності бізнесу, забезпечення зростання виробничих і фінансових показників, а також зміцнення позицій як надійного постачальника своєї продукції;
 • підтримка і постійне поліпшення Системи менеджменту якості на основі процесного підходу і ризик-орієнтованого мислення, а також використання міжнародних стандартів і сучасних практик;
 • забезпечення задоволення потреб і очікувань всіх Зацікавлених сторін загалом і клієнтів, зокрема;

Діяльність Комбінату здійснюється на підставі наступних цінностей:

 • чесність – взаємини з партнерами, співробітниками будуються на принципах довіри, взаємної пошани, зацікавленості у взаємній роботі;
 • пошана і гендерна рівність – проявляється в рівній мірі до всіх співробітників ПФК, клієнтів і партнерів;
 • вдосконалення – постійна робота, направлена на безперервне вдосконалення інтегрованої системи менеджменту у всіх бізнес-процесах Комбінату;
 • якість – висока якість організації і результативності виробничого процесу – як наслідок високої якості трудової відповідальності співробітників і балансу інтересів всіх Зацікавлених сторін;
 • інновації – ресурси і засоби, що нами використовуються для досягнення наших цілей, відповідають критеріям найкращих світових практик.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Директорське управління приймає на себе зобов’язання за результативність і постійне поліпшення Системи менеджменту якості, її відповідність застосовним до неї вимогам і забезпечення необхідних для цього ресурсів.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

Порядок роботи ПФК ґрунтується на наступних принципах:

 • лідерства – здійснюється за допомогою ухвалення управлінських рішень, що забезпечують результативну і ефективну роботу Комбінату;
 • дотримання вимог законодавства та інших зобов’язань, прийнятих ПФК;
 • обліку інтересів та очікувань Зацікавлених сторін відповідно до аналізу внутрішнього і зовнішнього контексту (середовища);
 • ризик-орієнтованого мислення на всіх етапах діяльності Комбінату;
 • залучення персоналу до процесу спільної діяльності для досягнення цілей, що стоять перед Комбінатом;
 • побудови діяльності ПФК на тимчасових циклах управління, що включають стратегічний і оперативний цикли управління;
 • процесного підходу (виділення бізнес-процесів для підвищення ефективності управління і досягнення цілей Комбінату).

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Рівень результативності і ефективності функціонування Системи менеджменту якості Комбінату контролюється за допомогою:

 • отримання зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін;
 • визначення, виміру і моніторингу ключових показників ефективності бізнес-процесів;
 • системи зовнішніх і внутрішніх аудитів різних рівнів.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

У своїй діяльності Комбінат керується наступними принципами звітності:

 • підготовкою і наданням звітності відповідно до застосовних вимог внутрішнього і міжнародного законодавства, а також вимог внутрішньої нормативної документації;
 • гарантією доступу до Звіту зі сталого розвитку за запитом відповідних Зацікавлених сторін.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Один з найважливіших принципів Системи менеджменту якості – це постійне поліпшення діяльності Комбінату в рамках циклу управління. Для підвищення показників результативності та здатності реагувати на зміну внутрішнього і зовнішнього контексту, і створення нових можливостей ПФК слідує наступним принципам:

 • забезпечення керівництвом відповідності і постійного підвищення результативності інтегрованої системи менеджменту;
 • залучення, націлювання і підтримка зусиль персоналу в забезпеченні результативності Системи менеджменту якості, розробці і впровадженні проєктів з поліпшення системи;
 • здійснення заходів за результатами внутрішніх і зовнішніх аудитів, а також із зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін.

 

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд для задоволення потреб міжнародного ринку, гарантує раціональне використання всіх видів ресурсів, включаючи людський капітал, які дозволяють досягти довгострокових цілей.

ЦІЛЬ

Ціль даної Політики – формування кадрового потенціалу, здатного до ефективної і високопродуктивної праці, забезпечення гідних умов праці для працівників відповідно до прийнятих ПФК Цілей і Цінностей Сталого Розвитку і міжнародних стандартів у сфері дотримання трудового законодавства і прав людини.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика застосовується на усіх етапах розвитку і управління людським капіталом ПФК – підбору і розстановки персоналу, навчання і підвищення кваліфікації, стимулювання праці, управління кар’єрним ростом, комунікації, формування кадрового резерву з числа працівників незалежно від статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, походження, віку або інших обставин, не пов’язаних з діловими якостями працівника.

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ

Враховуючи стратегічні пріоритети розвитку, ПФК зобов’язується:
– забезпечувати усі структурні підрозділи ефективно працюючим персоналом, здатним виконувати поточні і перспективні завдання відповідно до Стратегії розвитку ПФК
– вирішувати виробничі і соціальні проблеми працівників, покращувати умови їх праці;
-створювати умови для справедливих, рівноправних, відкритих, довірчих взаємовідносин в ПФК;
– забезпечувати усіх працівників рівними можливостями для реалізації їх потенціалу в процесі трудової діяльності, неупереджену і справедливу оцінку їх результатів, підбір і посадове просування працівників винятково на основі професійних здібностей, знань і навичок;
– прагнути до постійного вдосконалення системи винагороди праці, забезпечувати її прозорість;
– виступати за ліквідацію усіх форм примусової і обов’язкової праці;
– виступати за повне викорінювання дитячої праці;
– виступати за ліквідацію дискримінації у сфері праці і зайнятості.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Бізнес процес “Розвиток і управління людським капіталом” несе відповідальність за реалізацію цієї Політики.
ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ
Порядок роботи ПФК у сфері розвитку і управління людським капіталом вибудовується на підставі наступних принципів:
– суворого дотримання національного законодавства і міжнародних угод, що стосуються трудових прав і прав людини;
– формування системи регулювання трудових відносин відповідно до Стратегічних завдань розвитку ПФК, на основі консолідації інтересів працівників і адміністрації;
– формування кадрового потенціалу, здатного до ефективної і високопродуктивної праці, а також до забезпечення зростання ефективності ПФК;
– системного підходу до розвитку і професійної підготовки працівників, що сприяє виявленню потреб в навчанні відповідно до стандартів професійної компетентності, планування навчання, підготовку резерву керівного складу, моніторинг процесу, оцінку результатів;
– рівність і недопущення дискримінації у будь-якій формі і за будь-якою ознакою;
– створення сприятливих умов для максимальної реалізації трудового і творчого потенціалу кожного працівника, формування у нього почуття корпоративної солідарності і прихильності інтересам ПФК;
– вдосконалення системи мотивації працівників, що забезпечує підвищення заробітної плати в співвідношенні з результатами колективної і індивідуальної діяльності працівників;
– розвитку корпоративних соціальних програм, що забезпечують працівників і членів їх сімей додатковими можливостями оздоровлення, зайняття фізкультурою і спортом, культурного дозвілля та ін.;
-розвитку корпоративної культури, забезпечення соціальної стабільності і сприятливого морально-психологічного клімату в трудових колективах;
– рівної винагороди чоловіків і жінок за працю рівної цінності.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

На ПФК здійснюється контроль за допомогою багаторівневої системи зовнішнього і внутрішнього аудиту на предмет контролю і моніторингу дотримання державних законодавчих вимог і гарантій, міжнародних стандартів у сфері трудових прав, прав людини, інших міжнародних стандартів в області Сталого Розвитку.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

Приймаючи цю Політику, бізнес-процес Розвиток і управління людським капіталом:
– дотримується принципів звітності, що відповідають законодавчим вимогам та
– міжнародним стандартам;
-аналізує і дає оцінку ефективності заходів, спрямованих на реалізацію прийнятих цілей і цінностей.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Керівництво ПФК бере на себе зобов’язання:
– по забезпеченню відповідності і постійного поліпшення показників бізнес-процесу;
-залучення і підтримку усіх зацікавлених сторін для підвищення ефективності і результативності системи розвитку і управління людським капіталом.

Дана Політика затверджується Генеральним директором ПФК і підлягає періодичному перегляду.

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат), є підприємством, яке займається виробництвом та реалізацією феронікелю для задоволення потреб міжнародного ринку, приймаємо цю Політику в галузі управління фінансовими ресурсами.

ЦІЛЬ

Дана Політика є основою для планування та реалізації стратегічних та оперативних цілей ПФК в галузі управління фінансовими ресурсами відповідно до вимог державного законодавства, міжнародних стандартів фінансової звітності IFRS, міжнародного стандарту ISO 9001 та стандартів у галузі сталого розвитку, та вимог клієнта.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика поширюється на всі бізнес-процеси та заходи, що виконуються на території та під управлінням Комбінату, і має обов’язковий характер для дотримання її положень виконання всіма працівниками.

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Стратегічними цілями в галузі управління фінансовими ресурсами є:
⁻задоволення потреб БП підприємства шляхом надання фінансових послуг високої якості та точно у строк;
⁻надання звітності на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
⁻дотримання та виконання податкового законодавства та вимог України;
⁻дотримання вимог внутрішньої нормативної документації, що ґрунтується на принципах Сталого Розвитку;
⁻ефективне планування та управління фінансовими ресурсами на основі KPI БП.
Діяльність ПФК в галузі фінансового управління ми здійснюємо, ґрунтуючись на наступних цінностях:
⁻Чесність – взаємини з партнерами та БП будуються на засадах прозорості, лояльності, взаємної поваги та сумлінності;
⁻Удосконалення – безперервне покращення інтегрованої системи менеджменту у всіх БП комбінату;
⁻Якість – мінімізація помилок, пов’язаних з виконанням основних функцій бізнес-процесу;
⁻Своєчасність– виконання поставлених завдань у встановлений термін;
⁻Націленість на результат – своєчасне та якісне задоволення потреб Зацікавлених сторін бізнес-процесу управління фінансовими ресурсами;
⁻Робота у команді – взаємодія процесів досягнення єдиного результату.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Бізнес-Процес «Управління фінансовими ресурсами» бере на себе зобов’язання за результативність і постійне поліпшення результатів роботи та забезпечення необхідних ресурсів для виконання вимог цієї Політики.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

У межах фінансової складової діяльності Комбінату застосовуються такі принципи роботи:
⁻прийняття управлінських рішень, що забезпечують результативну та ефективну роботу бізнес-процесу «Управління фінансовими ресурсами» та активами ПФК;
⁻дотримання вимог законодавства та інших зобов’язань, прийнятих ПФК;
⁻побудова фінансової діяльності Комбінату на основі стратегічних та оперативних циклів управління бізнес-процесами;
⁻впровадження сучасних автоматизованих інструментів планування та контролю за виконанням фінансових показників;
⁻ведення ефективного контролю за оборотністю активів та використанням ресурсів.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Рівень результативності та ефективності функціонування бізнес-процесу «Управління фінансовими ресурсами» контролюється за допомогою:
⁻затвердженої ВНД та моніторингу ключових показників ефективності бізнес-процесів;
⁻проведення щомісячних балансових комісій;
⁻системи зовнішніх та внутрішніх аудитів різних рівнів;
⁻періодичного тестування автоматизованої системи управління бухгалтерським обліком;
⁻аналізу та оцінки інформації з урахуванням нових фінансових тенденцій.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

У галузі управління фінансовими ресурсами, Комбінат керується такими принципами звітності:
⁻за фактичними показниками ефективності та зіставлення планових цілей;
⁻згідно з вимогами ВНД стратегічного та оперативного циклів управління підприємства;
⁻причинності або нарахування: статті визнаються як активи, пасиви, капітал, доходи та витрати, коли вони відповідають визначенням та критеріям визнання для цих компонентів фінансової звітності;
⁻якості фінансової звітності щодо атрибутів, які роблять подану інформацію корисною для прийняття рішень користувачами;
⁻достовірності інформації, яка надається за допомогою фінансової звітності;
⁻сумісності інформації всередині Комбінату між БП;
⁻зрозумілості та доступності інформації.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Одним з найважливіших принципів ПФК є постійне поліпшення діяльності у рамках циклу управління. Для підвищення показників результативності та здатності реагувати на зміну внутрішнього та зовнішнього контексту та створення нових можливостей, ПФК слідує наступним принципам:
⁻забезпечення постійного підвищення результативності інтегрованої системи менеджменту;
⁻залучення персоналу у забезпечення результативності та у постійне поліпшення системи менеджменту якості;
⁻здійснення заходів за результатами внутрішніх та зовнішніх аудитів, а також щодо зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін;
⁻забезпечення постійного поліпшення економічних показників шляхом пошуку резервів та створення передумов ефективного використання інвестицій;
⁻затвердження чітких повноважень та відповідальності працівників усіх рівнів за якість фінансової інформації, що надається.

Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд для задоволення потреб міжнародного ринку, гарантує раціональне використання ресурсів і енергії, які дозволяють досягати довгострокові цілі, починаючи з вищого керівництва приймає дану Політику Соціальної Відповідальності.

ЦІЛЬ

Дана Політика є основою для планування та реалізації стратегічних та оперативних цілей ПФК у сфері соціальної відповідальності, відповідно до ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, 17 Цілей Сталого розвитку ООН, 10 принципів Глобального договору ООН, стандартів ефективності IFC, стандартів звітності GRI, Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини, критеріїв ESG, державного законодавства, вимог клієнта; а також визначає принципи, цінності, пріоритетні напрямки роботи Комбінату, відповідає намірам і середовищу організації, спрямована на підтримку балансу інтересів усіх Зацікавлених сторін.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика поширюється на всі бізнес-процеси та види діяльності ПФК, пов’язані з роботою над соціально відповідальним веденням бізнесу, а також комунікацією між Комбінатом та Зацікавленими сторонами. Дана Політика має обов’язковий характер для дотримання всіма працівниками ПФК та рекомендаційний для контрагентів (постачальників товарів та підрядників).

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Дотримуючись стратегічних пріоритетів розвитку, ПФК встановлює наступні цілі та цінності у сфері соціальної відповідальності:
⁻дотримуватися етичних принципів та прозорої комунікації при взаємодії зі ЗМІ та Зацікавленими сторонами;
⁻будувати довгострокові відносини із Зацікавленими сторонами, засновані на повазі та довірі, для досягнення взаємної вигоди та добробуту;
⁻брати до уваги думку Зацікавлених сторін, підтримувати регулярну комунікацію, запитувати та надавати зворотний зв’язок та добросовісно консультуватися з ключовими Зацікавленими сторонами з питань, пов’язаних з ними та Комбінатом, в тому числі з питань забезпечення виконання принципів Сталого розвитку;
⁻прагнути до конструктивного і прозорого вирішення розбіжностей шляхом діалогу;
⁻надавати можливості для подання, розгляду та врегулювання скарг; підтримувати справедливий, доступний та ефективний механізм оскарження на корпоративному рівні;
⁻підтримувати діалог з місцевими громадами в рамках переговорів, спільних робочих груп, зустрічей та робочих сесій, а також у реалізації проєктів, заснованих на принципах співпраці, поваги до інтересів, традицій народів, ґендерної рівності та дотримання державного законодавства;
⁻створювати робочі місця відповідно до можливостей ПФК без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, походження, мови, релігії, обмеженої працездатності, політичних уподобань або будь-якого іншого;
⁻підтримувати заходи щодо запобігання насильству в місцевих громадах , створюючи умови для підвищення безпеки проживання громадян;
⁻прагнути до здійснення заходів зі Сталого розвитку у партнерстві з державними органами, місцевими органами влади та ключовими суб’єктами, сприяючи участі та інтеграції Зацікавлених сторін;

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

За дотримання Політики відповідає БП «Управління зовнішніми зв’язками». Керівник БП «Управління зовнішніми зв’язками» відповідає за реалізацію цієї Політики.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

Робота БП «Управління зовнішніми зв’язками» будується на основі наступних принципів:
⁻лідерство здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, що забезпечують результативну та ефективну роботу Комбінату;
⁻дотримання вимог законодавства та інших міжнародних зобов’язань, взятих на себе ПФК;
⁻ризик-орієнтоване мислення на всіх етапах діяльності ПФК;
⁻послідовність і прозорість рішень, прийнятих на основі фактів, для впровадження ефективних програм коригувальних і запобіжних заходів;
⁻залучення персоналу в процес спільної діяльності з метою досягнення цілей Комбінату;
⁻діяльність з соціальної відповідальності базується на плануванні в рамках стратегічного та оперативного циклів управління;

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Рівень ефективності та результативності роботи у сфері соціальної відповідальності контролюється через:
⁻зовнішні перевірки державними контролюючими органами на відповідність вимогам державного законодавства;
⁻систему внутрішніх аудиторських перевірок різного рівня і отримання зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін;
⁻визначення, вимірювання та моніторинг ключових показників ефективності в галузі соціальної відповідальності;

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

У своїй діяльності ПФК керується наступними принципами звітності:
⁻звітність по фактичним показникам ефективності та порівняння з запланованими цілями;
⁻відповідно до вимог внутрішньої нормативної документації стратегічного та оперативного циклів управління ПФК;
⁻складання нефінансової звітності зі Сталого розвитку за економічними, соціальними та екологічними показниками;
⁻орієнтація на зворотний зв’язок і відгуки Зацікавлених сторін, та аналіз результатів для відображення їх у майбутніх стратегіях;
⁻надання звітів про роботу з очікуваннями Зацікавлених сторін.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Одним з найважливіших принципів ІСМ ПФК є постійне поліпшення діяльності Комбінату у рамках циклу управління. Для підвищення показників ефективності, здатності реагувати на зміни у внутрішньому і зовнішньому контексті і створення нових можливостей ПФК дотримується наступних принципів:
⁻підтримка культури соціальної відповідальності;
⁻забезпечення постійного підвищення ефективності БП «Управління зовнішніми зв’язками»;
⁻здійснення заходів за результатами внутрішніх і зовнішніх аудитів, а також зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін;
⁻затвердження чітких повноважень і обов’язків працівників усіх рівнів на предмет дотримання принципів роботи у сфері соціальної відповідальності Комбінату;
⁻управління людськими ресурсами, організація ефективної роботи за рахунок використання сучасних методів мотивації, регулярного навчання, оцінки співробітників відповідно до принципів даної Політики.
Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд для задоволення потреб міжнародного ринку, гарантує раціональне використання ресурсів і енергії, які дозволяють досягати довгострокові цілі, починаючи з вищого керівництва Комбінат приймає дану Політику у сфері інформаційної безпеки.

ЦІЛЬ

Ціль Політики у сфері інформаційної безпеки (далі – Політика) – це забезпечення належного рівня захисту інформаційних ресурсів у відповідності до міжнародних стандартів у сфері Сталого розвитку для підвищення ефективності та якості виробничої діяльності.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика застосовується до всіх бізнес-процесів ІСМ ПФК та будь-яких видів діяльності, що здійснюються на території або під управлінням Комбінату та має обов’язковий характер для виконання всіма працівниками, які беруть участь у досягненні цілей цієї Політики.

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Дотримуючись стратегічних пріоритетів розвитку, ПФК встановлює такі цілі у сфері інформаційної безпеки:
⁻використовувати базові принципи міжнародних стандартів у галузі ІТ ISO 20000, ISO 27001, а також найкращі світові практики ITIL при побудові ІТ-інфраструктури;
⁻розвивати єдину ІТ-інфраструктуру, що охоплює кабельні мережі, мережі зв’язку та передачі даних, системи оперативно-диспетчерського управління, серверне обладнання, базові інформаційні сервіси та системи інформаційної безпеки;
⁻впроваджувати та використовувати інформаційні системи відповідно до вимог законодавства про захист інтелектуальної власності та ліцензування;
⁻забезпечувати заходи щодо захисту від загроз інформаційної безпеки;
⁻підбирати та впроваджувати актуальні засоби захисту інформації, включаючи організаційні, фізичні, технічні, програмні та програмно-апаратні засоби забезпечення СУІБ;
⁻забезпечувати необхідний рівень відмовостійкості ІТ-сервісів та доступності даних для підрозділів за рахунок більш високого ступеня резервування та відмовостійкості програмно-апаратних засобів;
⁻централізовано розвивати та проєктувати інформаційні системи, у тому числі склад інформаційних систем, способи та технологію інтеграції, склад та структуру інформаційних потоків, моделі даних, карт функціонального покриття інформаційних систем;
⁻розмежовувати доступ користувачів до інформаційних ресурсів.

Діяльність ПФК в галузі інформаційної безпеки здійснюється, ґрунтуючись на наступних цінностях:
⁻Удосконалення – постійна робота, спрямована на безперервне вдосконалення інтегрованої системи менеджменту в усіх бізнес-процесах Комбінату;
⁻Якість – висока якість організації та результативності виробничого процесу – як наслідок високої якості трудової відповідальності співробітників та балансу інтересів усіх зацікавлених сторін;
⁻Інновації – ресурси та засоби, які ми використовуємо для досягнення наших цілей, відповідають критеріям найкращих світових практик.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Бізнес-процес «Управління інформаційними технологіями» бере на себе зобов’язання за результативність та постійне поліпшення результатів роботи та забезпечення необхідних ресурсів для виконання вимог цієї Політики.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

У рамках прийнятих міжнародних стандартів у галузі Сталого розвитку, принципів ESG, приймаються такі принципи роботи:
⁻визначення функцій процесу управління інформаційними технологіями згідно з довідником PCF;
⁻аналіз законодавчих вимог у сфері управління інформацією та інформаційних технологій;
⁻аналіз середовища, зацікавлених сторін, їх потреб та очікувань;
⁻визначення переліку внутрішньої нормативної документації;
⁻визначення стратегічних та оперативних цілей;
⁻аналіз ризиків;
⁻аналіз інноваційного розвитку;
⁻планування заходів;
⁻реалізація плану щодо Сталого розвитку;
⁻реалізація стратегічних та оперативних планів;
⁻збирання та аналіз даних за допомогою ключових показників діяльності;
⁻впровадження коригувальних заходів чи заходів для поліпшення.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Контроль за станом процесу управління інформаційними технологіями здійснюється за допомогою дотримання вимог внутрішньої нормативної, планової та звітної документації, а також на підставі результатів оцінки ризиків у сфері інформаційної безпеки відповідно до встановлених регламентів та інструкцій ІСМ.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

Звітність в галузі управління інформаційними технологіями в рамках роботи ІСМ ведеться:
⁻за фактичними показниками ефективності та зіставлення плановим цілям;
⁻відповідно до вимог ВНД стратегічного та оперативного циклів управління підприємства;
⁻урахуванням усіх інцидентів, пов’язаних з інформаційною безпекою та проведенням розслідувань з наданням звітів усім зацікавленим сторонам.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

На основі базових принципів ІСМ, ПФК приймаються такі принципи постійного поліпшення в області:
⁻проведення систематичного та безперервного навчання співробітників, які взаємодіють з процесом управління інформаційними технологіями;
⁻підтримання результативного функціонування системи менеджменту якості та її постійне покращення шляхом удосконалення управлінських та технологічних процесів при раціональному використанні ресурсів відповідно до вимог стандарту ISO 9001.
Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) – єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд для задоволення потреб міжнародного ринку, гарантує раціональне використання ресурсів та енергії для досягнення своїх довгострокових цілей, починаючи з вищого керівництва приймає дану Політику в галузі логістики та закупівель.

ЦІЛЬ

Політика в галузі логістики та закупівель (далі – Політика) визначає підходи та пріоритетні напрямки роботи Комбінату у галузі відповідального вибору постачальників сировини, товарів, робіт та послуг, та приділяє пріоритетну увагу питанням охорони навколишнього середовища, соціальної відповідальності та корпоративного управління (далі – ESG) на всіх етапах ланцюжка поставок відповідно до чинного законодавства, загальновизнаних принципів та норм міжнародного права та добровільно прийнятих зобов’язань. Вимоги даної Політики відповідають намірам та середовищу організації, та спрямовані на збереження балансу інтересів залучених Зацікавлених сторін.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика охоплює всю діяльність ПФК, пов’язану з вибором постачальників, підрядників та субпідрядників, здійсненням закупівель та ланцюжком поставок сировини, товарів, робіт та послуг, взаємовідносин з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань логістики та закупівель. Дана Політика має обов’язковий характер для виконання всіма працівниками, які беруть участь у досягненні цілей даної Політики та рекомендаційні для контрагентів (постачальників товарів та послуг).

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Дотримуючись стратегічних цілей за своєчасним та безперебійним забезпеченням ПФК якісною сировиною, товарами, роботами та послугами, Комбінат зобов’язується:
⁻не допускати і не сприяти чи отримувати вигоду з будь-яких форм порушення Прав Людини та застосування дитячої праці чи зловживань у своїх ланцюжках поставок;
⁻не здійснювати, а також забезпечити, щоб працівники Комбінату або посередники не вчиняли такі дії, як дача або отримання хабаря, посередництво у хабарництві, комерційний підкуп, посередництво в комерційному підкупі, а також інші дії, що порушують вимоги застосовного законодавства та норм міжнародного права в галузі протидії корупції;
⁻взаємодіяти із зовнішніми Зацікавленими сторонами та відповідними державними та недержавними організаціями для управління ризиками, у тому числі пов’язаними зі видобуванням, торгівлею, переробкою та експортом сировини;
⁻дотримуватися зобов’язань щодо відповідального природокористування, енергоефективності, мінімізації впливу Комбінату на стан води, повітря, ґрунту та поводження з відходами в ланцюжках поставок ПФК;
⁻створювати безпечне та здорове робоче середовище, проводити оцінку ризиків у галузі охорони праці та промислової безпеки щодо своїх працівників, а також сприяти впровадженню відповідного порядку забезпечення безпеки у ланцюжку поставок;
⁻дотримуватися прозорості та етичності при здійсненні своєї діяльності з метою запобігання хабарництву та корупції, шахрайській діяльності, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та податкових порушень в угодах Комбінату на різних етапах функціонування ланцюжків постачання.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Бізнес-процес «Логістика і закупівлі» приймає на себе зобов’язання щодо дотримання положень даної Політики та несе відповідальність за їх реалізацію.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

Діяльність ПФК у галузі логістики та закупівель вибудовується згідно наступних принципів:
⁻здійснення лідерства через прийняття управлінських рішень, що забезпечують результативну та ефективну роботу Комбінату;
⁻ведення діяльності в галузі логістики та закупівель заснованої на плануванні в рамках стратегічного та оперативного циклів управління;
⁻дотримання вимог законодавства та інших міжнародних зобов’язань, прийнятих ПФК;
⁻врахування інтересів та очікувань Зацікавлених сторін відповідно до аналізу внутрішнього та зовнішнього контексту (середовища);
⁻ризик-орієнтованого мислення на всіх етапах діяльності Комбінату;
⁻системності та прозорості рішень, що приймаються на підставі фактів, для впровадження дієвих програм коригувальних та запобіжних заходів;
⁻взаємодії та розмежування прав та обов’язків учасників БП «Логістика і закупівлі» для забезпечення діяльності Комбінату відповідно до стратегічних та оперативних цілей;
⁻цільового та економічно ефективного витрачання коштів у галузі закупівель та логістики, а також планування з урахуванням послідовності та тривалості процедур, з дотриманням економічно обґрунтованих норм запасів сировини та матеріалів для точного планування потреб;
⁻конфіденційності та запобігання корупційним діям та зловживанням, фінансовим злочинам у закупівлях;
⁻безперервності технологічного процесу виробництва та реалізації всіх можливих заходів щодо безперебійного забезпечення ПФК необхідними товарами та послугами, відвантаження готової продукції;
⁻здійснення регулярного аналізу ринку постачальників у всіх доступних каналах пошуку, за результатами якого формується база даних потенційних кваліфікованих постачальників, які мають фінансову спроможність, мають позитивну ділову репутацію, та здатні задовольняти потреби Комбінату для своєчасного виконання плану виробництва та інвестицій;
⁻принцип пріоритетності закупівлі ТМЦ та послуг у безпосередніх виробників (підрядників) / офіційних дилерів виробників, за інших рівних умов, без участі економічно необґрунтованих посередників.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Рівень результативності та ефективності роботи ПФК в галузі логістики та закупівель контролюється за допомогою:
⁻внутрішніх та зовнішніх перевірок щодо виконання Комбінатом взятих на себе зобов’язань у сфері Сталого розвитку та інших міжнародних зобов’язань;
⁻збудованої системи аудитів різних рівнів, а також отримання зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

У своїй діяльності Комбінат керується такими принципами звітності:
⁻за фактичними показниками ефективності та співставлення з плановими цілям;
⁻згідно з вимогами ВНД стратегічного та оперативного циклів управління Комбінату;
⁻відповідно до вимог складання нефінансової звітності за економічними, соціальними та екологічними показниками відповідно до стандартів Глобальної ініціативи зі звітності (GRI);
⁻на підставі вимірювання ефективності роботи постачальників та підрядників.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Для підвищення показників результативності, здатності реагувати на зміну внутрішнього та зовнішнього контексту та створення нових можливостей у галузі логістики та закупівель, ПФК слідує наступним принципам:
⁻забезпечення постійного підвищення результативності БП «Логістика і закупівлі»;
⁻залучення персоналу у забезпечення результативності та постійне поліпшення системи логістики та закупівель;
⁻здійснення заходів за результатами внутрішніх та зовнішніх аудитів, а також щодо зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін;
⁻затвердження чітких повноважень та відповідальності працівників усіх рівнів за дотриманням вимог логістики та закупівель.
Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Ми, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» (далі – ПФК, Комбінат) – єдине в Україні гірничо-металургійне підприємство з технологією прямої переробки (без збагачення) окислених нікелевих руд, приймаємо дану Політику в області менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці.

ЦІЛЬ

Дана Політика є основою для планування та реалізації стратегічних та оперативних цілей ПФК в області менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001 та стандартів у галузі Сталого розвитку, державного законодавства, потреб та очікувань працівників та інших зацікавлених сторін.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика поширюється на всі бізнес-процеси та заходи, що виконуються на території та під управлінням ПФК, і має обов’язковий характер для дотримання всіма працівниками Комбінату та рекомендацій для контрагентів (постачальників товарів та послуг).

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Нашими стратегічними цілями в галузі менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці є:
⁻забезпечення безпечними та сприятливими для здоров’я умовами роботи для запобігання пов’язаним з роботою травм та погіршення стану здоров’я;
⁻підвищення ефективності бізнес-процесів;
⁻повагу та виконання вимог чинного державного законодавства, що стосується здоров’я та безпеки працівників;
⁻управління ризиками та застосування заходів щодо усунення небезпек;
⁻застосування принципів постійного поліпшення системи менеджменту;
⁻проведення консультацій з працівниками, а також забезпечення їхньої участі у розвитку системи менеджменту;
⁻вимірювання досягнутих результатів та щорічне визначення цілей для поліпшення;
⁻формування у працівників сталого мотиваційного механізму безпечної поведінки на виробництві.
Діяльність ПФК в галузі менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці здійснюється на підставі наступних цінностей:
⁻вдосконалення – безперервне поліпшення системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці Комбінату;
⁻вміння працювати в команді для ефективної взаємодії бізнес-процесів та співробітників на досягнення єдиного результату спрямованого на забезпечення безпечними та сприятливими для здоров’я робочими місцями шляхом запобігання пов’язаним з роботою травмам та погіршенню стану здоров’я;
⁻підтримання та розвиток культури охорони здоров’я та безпеки праці шляхом впровадження системи навчання працівників безпечним прийомам праці;
⁻інноваційний розвиток – ресурси та засоби досягнення цілей, які відповідають критеріям найкращих світових практик.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Бізнес-процес «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці» бере на себе зобов’язання за постійне покращення результатів роботи для виконання вимог цієї Політики.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

Порядок роботи ІСМ ПФК та бізнес-процесу «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці» вибудовується на підставі наступних принципів:
⁻лідерство здійснюється через прийняття управлінських рішень, що забезпечують результативну та ефективну роботу ПФК;
⁻дотримання вимог законодавства та інших зобов’язань, прийнятих Комбінатом;
⁻облік потреб та очікувань Зацікавлених сторін відповідно до аналізу внутрішнього та зовнішнього контексту (середовища);
⁻ризик-орієнтоване мислення на всіх етапах діяльності ПФК;
⁻системність і прозорість прийнятих рішень на підставі фактів, для впровадження дієвих програм коригувальних та запобіжних заходів;
⁻залучення персоналу в бізнес-процес спільної діяльності для досягнення цілей, що стоять перед ПФК;
⁻діяльність у галузі ОЗБП будується на плануванні у межах стратегічного та оперативного циклів управління;
⁻процесний підхід (виділення бізнес-процесів підвищення ефективності управління та досягнення цілей Комбінату).

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Рівень результативності та ефективності функціонування «Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці» на ПФК контролюється за допомогою:
⁻отримання зворотного зв’язку від зацікавлених сторін;
⁻визначення, вимірювання та моніторинг ключових показників ефективності культури охорони здоров’я та безпеки праці;
⁻системи зовнішніх та внутрішніх аудитів різних рівнів.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

У своїй діяльності ПФК керується такими принципами звітності:
⁻за фактичними показниками ефективності та зіставлення плановим цілям;
⁻згідно з вимогами ВНД стратегічного та оперативного циклів управління Комбінату;
⁻з урахуванням усіх інцидентів, пов’язаних з менеджментом охорони здоров’я та безпеки праці та проведення аналізу причин з наданням звітів усім зацікавленим сторонам;
⁻звітності у сфері Сталого розвитку.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Одним з найважливіших принципів ІСМ ПФК є постійне поліпшення діяльності Комбінату в рамках циклу управління. Для підвищення показників результативності та здатності реагувати на зміну внутрішнього та зовнішнього контексту та створення нових можливостей, Комбінат слідує наступним принципам:
⁻забезпечення постійного підвищення результативності системи менеджменту ОЗБП;
⁻залучення персоналу у забезпечення результативності та постійне поліпшення системи менеджменту ОЗБП;
⁻здійснення заходів за результатами внутрішніх та зовнішніх аудитів, а також щодо зворотного зв’язку від Зацікавлених сторін;
⁻затвердження чітких повноважень та відповідальності працівників усіх рівнів за дотриманням вимог системи менеджменту ОЗБП.
Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) – єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікелевих руд. Технологія переробки нікелевої руди включає: випалення шихти в трубчастих обертових печах, плавку гарячого огарку в руднотермічних електропечах на феронікель і рафінування феронікелю в кисневих конвертерах.

ЦІЛЬ

Ціль Політики управління основними засобами (далі – Політика) – це систематизація, контроль та управління основними засобами, спрямовані на підвищення надійності активів на основі базових принципів міжнародних стандартів ISO та стандартів у галузі Сталого розвитку, державного законодавства, вимог зацікавлених сторін, формалізації єдиних підходів при реалізації діяльності з моніторингу ключових показників та досягненні цілей.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика поширюється на всі бізнес-процеси (БП) та заходи, що виконуються на території ПФК під управлінням БП ОЗ, і має обов’язковий характер для виконання всіма працівниками Комбінату та рекомендаційний характер для контрагентів (постачальників товарів та послуг).

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Стратегічними цілями у сфері БП ОЗ є:
⁻підтримання балансу між витратами, перспективами та ризиками з одного боку, та забезпеченням необхідної продуктивності основних засобів з іншого боку, для досягнення цілей Комбінату;
⁻підтримка основних засобів за рахунок планування, управління та виконання проактивного обслуговування;
⁻оптимізація програми ТОіР основних засобів за рахунок застосування міжнародних стандартів у рамках відповідальності бізнес-процесу:
⁻ISO 9001 «Системи управління якістю»
⁻ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту»
⁻ISO 45001 «Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці»
⁻ISO 55001 «Управління активами – Система менеджменту»
⁻ISO 22400-2:2014 «Ключові техніко – економічні показники (KPIs) для управління виробничими операціями»
⁻освоєння та впровадження передових методів та інноваційних технологій;
⁻вдосконалення культури ТОіР (принципів 5S), за рахунок проведення систематичного та безперервного підвищення кваліфікації персоналу на робочих місцях;
⁻управління діями щодо інвестиційних проєктів, включаючи планування, складання графіків та нагляд за будівництвом.
Діяльність Комбінату в галузі БП ОЗ здійснюється, ґрунтуючись на наступних цінностях:
⁻постійне вдосконалення – постійна робота, спрямована на безперервне вдосконалення системи управління основними засобами у всіх бізнес-процесах компанії та діяльності з підвищення продуктивності;
⁻якість та результативність – висока якість організації та результативності виробничого процесу – як наслідок високої якості трудової відповідальності працівників та балансу інтересів усіх зацікавлених сторін у рамках досягнення запланованих результатів;
⁻інновації – застосовувані ресурси та засоби для досягнення цілей, що відповідають критеріям найкращих світових практик.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Бізнес-процес «Управління основними засобами» бере на себе зобов’язання за постійне поліпшення результатів роботи та забезпечення необхідних ресурсів для виконання вимог цієї Політики.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

Порядок роботи БП ОЗ вибудовується за такими принципами:
⁻покращення надійності основних засобів за рахунок дотримання методології RCM (Reliability Centered Maintenance – Технічне обслуговування, орієнтоване на надійність) та Lean Production / Manufacturing (Ощадливе виробництво);
⁻розмежування прав та обов’язків учасників процесу для забезпечення безаварійної та безпечної експлуатації обладнання підприємства;
⁻методичне планування та розподілення наявних ресурсів;
⁻оптимізація існуючої нормативно-технічної бази в рамках ТОіР, що регулює взаємовідносини всередині/між підрозділами підприємства, зокрема документообігу;
⁻якісна реалізація запланованих робіт за принципом «Just-in-time» із подальшим аналізом відхилень;
⁻перекваліфікація ремонтного персоналу, виходячи з фактичних потреб щодо забезпечення безаварійної та безпечної експлуатації обладнання підприємства;
⁻дотримання норм законодавчої нормативно-правової документації під час реалізації проєктів, а також дотримання вимог міжнародних стандартів;
⁻дотримання термінів реалізації затвердженого плану інвестиційного розвитку Комбінату.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Рівень результативності та ефективності функціонування БП ОЗ Комбінату контролюється за допомогою:
⁻відстеження ключових показників ефективності (KPI) та аналіз відхилень;
⁻виконання технічного нагляду та діагностування основних засобів;
⁻моніторинг продуктивності робіт на всіх фазах керування проєктом;
⁻організація авторського та технічного нагляду при реалізації капітального будівництва.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

У своїй діяльності БП ОЗ керується такими принципами звітності:
⁻ведення звітності за фактичними показниками ефективності основних засобів та зіставлення плановим цілям Комбінату;
⁻ведення звітності згідно з вимогами ВНД стратегічного та оперативного циклів управління Комбінату;
⁻ведення відкритої та прозорої звітності ТОіР, що інформує про існуючі дефекти та відхилення, що впливають на роботу виробничих активів у режимі реального часу.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Приймаючи дану Політику, БП ОЗ визначає метою – відповідати вимогам та постійно поліпшувати результативність ключових елементів системи управління основними засобами за рахунок:
⁻впровадження автоматизованих систем управління технологічним процесом та програмного забезпечення з управління технічним обслуговуванням та ремонтом;
⁻використання прогресивних методів для досягнення оптимальної якості, мінімальних витрат, включаючи діяльність з оцінки технічних рішень, інжинірингу, проєктування, контролю та надання технічної допомоги при розробці та реалізації проєктів;
⁻прийняття рішень, заснованих на об’єктивній інформації, що дозволяє покращити свої інвестиційні проєкти та ефективно забезпечувати баланс витрат, ризиків, перспектив та продуктивності;
⁻підвищення рівня компетенції персоналу;
⁻формування у працівників підприємства особистої відповідальності за якісний результат виконаної роботи, шляхом впровадження системи мотивації;
⁻підтримання постійних відносин із постачальниками та підрядниками на основі заявлених принципів та домовленостей.
Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.

Побужський феронікелевий комбінат (далі – ПФК, Комбінат) ‒ єдине в Україні підприємство, що виробляє в промисловому масштабі феронікель з бідних окислених нікельвмісних руд для задоволення потреб міжнародного ринку, гарантує раціональне використання ресурсів і енергії, які дозволяють досягати довгострокові цілі, починаючи з вищого керівництва ми приймаємо дану Політику управління виробництвом.

ЦІЛЬ

Дана Політика є основою для планування та реалізації стратегічних та оперативних цілей Комбінату в області управління виробництвом відповідно до вимог стандартів у сфері Сталого розвитку, державного законодавства та вимог клієнта.
Дана Політика визначає основні пріоритети у вирішенні задач підвищення ефективності діяльності в сфері виробництва, відповідає намірам та середовищу організації, спрямована на збереження балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дана Політика має обов’язковий характер для виконання всіма працівниками, які беруть участь у досягненні цілей даної Політики та рекомендацій для контрагентів (постачальників товарів та послуг), і поширюється на такі бізнес-процеси:
⁻Управління виробництвом;
⁻Сушка і випалення;
⁻Електроплавка і рафінування;
⁻Управління автотранспортом;
⁻Управління залізничним транспортом.

ЦІЛІ ТА ЦІННОСТІ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

Дотримуючись стратегічних пріоритетів розвитку, Комбінат встановлює наступні цілі в області управління виробництвом:
⁻Виробництво якісної продукції, що відповідає вимогам міжнародного ринку.
⁻Скорочення витрат на випущену продукцію.
⁻Постійне підвищення культури виробництва.
⁻Вибудовування виробничого процесу відповідно до вимог міжнародних стандартів.
⁻Застосування у діяльності виробничих процесів принципів Сталого розвитку, використання передових технологій для зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та оптимізації енергетичного споживання відповідно до принципів стандартів ESG.
Діяльність Комбінату в області управління виробництвом здійснюється на підставі наступних цінностей:
⁻Поліпшення – постійна робота, спрямована на безперервне поліпшення інтегрованої системи менеджменту в усіх бізнес-процесах Комбінату.
⁻Якість – висока якість організації та результативності виробничого процесу, як наслідок відповідальності співробітників та балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.
⁻Інноваційний розвиток – застосовування ресурсів та засобів для досягнення цілей, що відповідають критеріям найкращих світових практик.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС

Процес «Управління виробництвом» бере на себе зобов’язання за постійне поліпшення результатів роботи для виконання вимог даної Політики.

ПРИНЦИПИ ПОРЯДКУ РОБОТИ

⁻Лідерство здійснюється через прийняття управлінських рішень, що забезпечують результативну та ефективну роботу Комбінату.
⁻Планування виробничої програми на підставі вимог Замовника до якості та кількості продукції.
⁻Попередній аналіз обмежувальних факторів продуктивності технологічного обладнання з метою визначення можливостей збільшення обсягу виробництва.
⁻Ризик-орієнтоване мислення та щоденний аналіз відхилень, параметрів виробничих процесів з використанням даних спеціалізованого програмного комплексу з подальшим плануванням та реалізацією коригувальних заходів.
⁻Застосування інструментів та принципів ощадливого виробництва, всебічне зниження та усунення втрат матеріальних, тимчасових та людських ресурсів.
⁻Системність та прозорість прийнятих рішень на підставі фактів, для впровадження дієвих коригувальних та запобіжних заходів.

ПРИНЦИП КОНТРОЛЮ

Рівень результативності та ефективності принципів даної політики контролюється за допомогою:
⁻Моніторингу задоволеності клієнта якістю кінцевої продукції.
⁻Визначення, вимірювання та моніторингу ключових показників ефективності KPI.
⁻Програми проведення зовнішніх та внутрішніх аудитів.
⁻Забезпечення моніторингу, збору та аналізу даних за допомогою спеціалізованого програмного комплексу та щоденного аналізу відхилень.
⁻Забезпечення вхідного контролю якості технологічних матеріалів відповідно до вимог міжнародних стандартів.
⁻Забезпечення цілодобового контролю якості, відбору проб та аналізу даних технологічних матеріалів, сировини та готової продукції на всіх етапах виробничого процесу.
⁻Забезпечення виробничої дисципліни на вищому рівні за допомогою аналізу даних комп’ютеризованої системи контролю виконавчої дисципліни.

ПРИНЦИП ЗВІТНОСТІ

⁻Забезпечення постійного покращення функціонування бізнес-процесів, шляхом циклічного аналізу місячної звітності по роботі бізнес–процесів.
⁻Забезпечення циклічної звітності (в розрізі година, зміна, доба, тиждень) з ціллю миттєвого реагування на можливі відхилення в виробничому процесі.
⁻Забезпечення звітності згідно вимог внутрішньої нормативної документації стратегічного та оперативного циклу управління.

ПРИНЦИП ПОСТІЙНОГО ПОЛІПШЕННЯ

Одним із найважливіших принципів ІСМ ПФК є постійне поліпшення діяльності Комбінату в рамках циклу управління. Для підвищення показників результативності та здатності реагувати на зміну внутрішнього та зовнішнього контексту, створення нових можливостей, ПФК дотримується наступних принципів:
⁻Забезпечення постійного підвищення результативності інтегрованої системи управління.
⁻Залучення персоналу у забезпечення результативності та у постійне поліпшення системи менеджменту якості.
⁻Здійснення заходів за результатами внутрішніх та зовнішніх аудитів, а також щодо зворотного зв’язку від зацікавлених сторін.
⁻Забезпечення постійного поліпшення економічних показників шляхом пошуку резервів та створення передумов ефективного використання інвестицій.
⁻Забезпечення якості, безпеки та вдосконалення виробничих процесів, за рахунок оновлення основних фондів, використання сучасних виробничих та інформаційних технологій.
⁻Твердження чітких повноважень і відповідальності працівників всіх рівнів за якість продукції.
⁻Забезпечення ефективного функціонування і вдосконалення системи управління персоналом, забезпечення організаційних показників на вищому рівні, шляхом застосування сучасних методів мотивації, періодичного підвищення кваліфікації, належного оцінювання трудових досягнень співробітників.
Дана Політика затверджується Генеральним директором Комбінату і підлягає періодичному перегляду.