Офіційна інформація та новини

22.10.2021

Запрошуємо аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОБУЖСЬКИЙ ФЕРОНІКЕЛЕВИЙ КОМБІНАТ» (далі – ТОВ «ПФК») запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані (призначені) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ПФК» (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ПФК».

Фінансова звітність та інша публічна інформація ТОВ «ПФК». доступна на офіційному сайті за посиланням: https://pfk.com.ua/zviti-kompanii/.

Кожен учасник Конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

  1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ПФК» включає:

1.1. Аудит фінансової звітності ТОВ «ПФК», складеної відповідно до МСФЗ за звітний 2020 рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

1.2. Перевірка суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності Товариства, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року.

1.3. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).

1.4. Звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, і примітки до фінансової звітності, включаючи стислий опис суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

1.5. Термін надання аудиторського звіту – до 15.12.2021 року.

  1. Основними критеріями, які визначені ТОВ «ПФК» для відбору аудиторської фірми є:

Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та які:

Відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

За попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг ТОВ «ПФК».

Можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

За основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Команда спеціалістів, що залучається до проведення аудиту Товариства, повинна налічувати не менше ніж 7 спеціалістів, з яких 4 спеціаліста повинні мати сертифікати аудиторів.

Пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

  1. Інформація та документи для участі у Конкурсі:

3.1. Інформація про команду аудиторів, яка залучається до роботи:

– загальна кількість працівників;

– докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).

3.2. Цінові пропозиції щодо вартості послуг (вартості надання послуг; умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту).

3.3. Досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтська база (за бажанням):

− інформація про аудиторську фірму, засновників, керівництво;

− перелік інших послуг, які надаються.

3.4. Копія свідоцтва про включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

3.5. Довідка, яка підтверджує, що за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

3.6. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

3.7. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ.

3.8. Копію рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту.

3.9. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником).

3.10. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником).

3.11. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства.

3.12. Проект договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

3.13. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо).

3.14. Копія договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національним банком України за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

  1. Графік проведення Конкурсу

− Терміни подачі конкурсних пропозицій, наданих особисто або на наступну поштову адресу: Україна, 26555, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Промислова, 12 до 03.11.2021 року. Копії документів направляти для ознайомлення на електрону адресу ТОВ ПФК (office@pfk.com.ua).

− Інформування учасників Конкурсу здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Аудиторським Комітетом ТОВ «ПФК» засобами електронної пошти на протязі 15 днів від встановленої дати подання конкурсних пропозицій.

Контактна особа: секретар аудиторського комітету Товариства                      Побережна Наталя Валентинівна

Тел. +380969490461

ел. пошта office@pfk.com.ua.

Документи, що надійшли (або відправлені поштовим зв’язком) після встановленого строку або  неналежне їх оформлення або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Тендери